Privacyverklaring

De vzw Huiskerk The Yielded respecteert en beschermt uw privacy. Daarom wordt alles in het werk gesteld om de privacy van iedereen die in contact komt met de vzw Huiskerk The Yielded te respecteren. We vinden het belangrijk dat u altijd weet welke persoonsgegevens we over u verzamelen en hoe we die verwerken.

Tijdens uw contacten met de vzw Huiskerk The Yielded worden bepaalde persoonsgegevens van u verzameld en verwerkt. U wordt geïdentificeerd door deze gegevens. Daarop passen we de regels van deugdelijk bestuur, privacy en veiligheid toe.

Hoe de vzw Huiskerk The Yielded die persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en er op een correcte manier mee omgaat, vindt u hieronder in onze privacyverklaring.

1. Onze privacyverklaring en -beleid

Deze privacyverklaring en dit beleid past de vzw Huiskerk The Yielded toe op alle persoonsgegevens die we van u verzamelen en verwerken.

Door gebruik te maken van onze website en/of deel te nemen aan onze activiteiten, gaat u akkoord dat we zowel deze privacyverklaring als dit beleid toepassen op de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens.

De vzw Huiskerk The Yielded kan haar privacyverklaring en -beleid altijd aanpassen naar aanleiding van nieuwe regelgeving of omwille van situaties die aantonen dat zulke aanpassingen nodig zijn. Op deze pagina staat steeds de actuele versie die van toepassing is.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de vzw Huiskerk The Yielded over u?

De vzw Huiskerk The Yielded kan persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:

 • u contacteerde ons per post, via telefoon/GSM of via e-mail;
 • u contacteerde ons via het contactformulier op onze website;
 • u gaf ons uw persoonsgegevens via een schriftelijk of elektronisch formulier;
 • u registreerde zich voor één van onze activiteiten;
 • u registreerde zich om een mailing en/of nieuwsbrief te ontvangen.

2.1. Gegevens die u zelf aan ons geeft

Afhankelijk van de aard van ons contact kan dat gaan om:

Identificatie- en contactinformatie:

 • voornaam en naam;
 • adres en woonplaats;
 • geboortedatum en plaats;
 • rijksregisternummer;
 • telefoonnummer en/of gsm-nummer;
 • e-mailadres.

Operationele informatie:

 • IBAN-nummer en BIC-code;
 • naam van de rekeninghouder(s).

Achtergrondinformatie:

 • relatie met een (geloofs)gemeenschap en/of organisatie/vereniging,…;
 • informatie die u vraagt via onze contactvoering per telefoon, e-mail of website,… over onze werking, activiteiten,…;
 • interesses en voorkeuren die u doorgeeft via onze contactvoering per telefoon, e-mail of website,…;
 • feedback over onze werking, activiteiten: opmerkingen en/of suggesties;
 • andere gegevens en inhoud die u zelf met ons deelt via onze contactvoering per telefoon, e-mail, website of via onze activiteiten onder de vorm van getuigenissen, teksten, beeldmateriaal (video’s, foto’s, afbeeldingen), geluidsopnamens,… en die noch door u noch door derden onder een copyright staan.

2.2. Gegevens die u zelf aan ons geeft via onze website

Onze website is zodanig opgebouwd dat u ons kunt bezoeken zonder uw gegevens prijs te geven.

2.3. Gegevens via andere bronnen

Omwille van integriteitsprincipes verzamelt noch verwerkt de vzw Huiskerk The Yielded gegevens die leveranciers van andere bronnen aanbieden, met uitzondering van gegevens die verzameld zijn door openbare bronnen.

Op het gebruik van sociale mediakanalen en het verzamelen, verwerken en gebruiken van de persoonsgebonden informaties via die kanalen, zijn zowel voor uzelf als voor de vzw Huiskerk The Yielded de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing.

Op onze website kunnen links naar andere websites staan – in eigen beheer of van derden. De websites van derden vallen onder de verantwoordelijkheid van de uitgevende (rechts)persoon, met daaraan verbonden hun eigen privacyverklaring of –beleid. De vzw Huiskerk The Yielded kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor hun inhoud en hun hantering van privacy.

3. Waarom verwerkt de vzw Huiskerk The Yielded die persoonsgegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Uw persoonsgegevens worden door de vzw Huiskerk The Yielded verwerkt ten behoeve van de o.a. volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om ons ledenregister samen te stellen;
 • om met u te communiceren over de zaken die u en de vzw Huiskerk The Yielded aangaan;
 • om digitale mailings te verzenden over onze samenkomsten en activiteiten;
 • om uitnodigingen voor vergaderingen te verzenden;
 • om nieuwsbrieven te versturen.

4. Deelt de vzw Huiskerk The Yielded persoonsgegevens met derden?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting via SoHosted B.V.);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (bijvoorbeeld via OneDrive);
 • het verspreiden van digitale nieuwsbrieven en uitnodigingen (bijvoorbeeld via MailChimp).

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. We geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

5. Welke rechten kan u laten gelden?

U heeft steeds het recht om uw persoonsgegevens die de vzw Huiskerk The Yielded verwerkt en gebruik in te zien en die te laten verbeteren.

U heeft recht om uw persoonsgegevens:

 • volledig te laten wissen;
 • de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken;
 • uw persoonsgegevens te laten overdragen volgens de regelgeving die daarin voorziet.

Op elk moment en op uw eigen initiatief kan u:

 • een eerder gegeven toestemming intrekken of aanpassen;
 • met ernstige en legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • zich verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens;
 • zich verzetten tegen het delen van uw persoonsgegevens met derden, binnen het kader van wat bepaald is in het vorige punt 4 en voor zover dit delen noodzakelijk is voor een behoorlijke dienstverlening vanwege de vzw Huiskerk The Yielded.

Om uw rechten te laten gelden:

 • kan u contact opnemen met de vzw Huiskerk The Yielded, waarvan u de contactinformatie vindt in punt 9 van deze privacyverklaring en privacy-beleid;
 • als het lijkt dat de vzw Huiskerk The Yielded u geen afdoende luisterend oor biedt, kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Naam en website: Gegevensbeschermingsautoriteit.be
Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00

6. Hoe beveiligt de vzw Huiskerk The Yielded uw gegevens?

6.1. Beveiliging

De vzw Huiskerk The Yielded beveiligt uw persoonsgegevens door een combinatie van verscheidene maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging te voorkomen.

Zowel technisch als organisatorisch worden maatregelen getroffen om voldoende beveiliging te garanderen, zoals:

 • bewustmaking van alle betrokkenen in de organisatie;
 • een verplichte geheimhoudingsclausule voor alle medewerkers;
 • een strikt beleid dat de toegang tot de gegevens regelt;
 • encryptie en back-ups van alle gegevens;
 • periodieke testen, evaluaties en bijsturing van onze procedures en beveiliging.

Verwerken, doorsturen en bewaren van persoonsgegevens is echter nooit totaal risicoloos. Indien een datalek zich toch zou voordoen en de vzw Huiskerk The Yielded levert het bewijs dat al het nodige is gedaan op het vlak van technologie, procedures en verantwoordelijkheden, is de vzw Huiskerk The Yielded niet verantwoordelijk voor eventuele schade die derden door hun onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens zouden veroorzaken.

6.2. Gegevensopslag

De vzw Huiskerk The Yielded bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

7. Verwerkt de vzw Huiskerk The Yielded persoonsgegevens van minderjarigen?

De vzw Huiskerk The Yielded verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke vertegenwoordigers.

8. Toepasselijke wetgeving, bevoegde rechtsmacht

Deze privacyverklaring en -beleid zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bij betwistingen over de geldigheid, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van dit document zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd.

Deelnemers aan onze samenkomsten, activiteiten, onderlinge zorg, dienstbetoon alsook gebruikers van onze informatie verbinden zich ertoe, om bij betwistingen:

 • als eerste stap contact op te nemen met de vzw Huiskerk The Yielded met de uitdrukkelijke wil om – eventueel via bemiddeling of arbitrage – voor beide partijen het geschil tot een redelijke oplossing te brengen;
 • pas in tweede instantie zich te wenden tot de overheid en/of een gerechtelijke oplossing van de betwisting te zoeken, indien de gebruiker ondervindt geen luisterend oor te krijgen.

9. Contactgegevens

Huiskerk The Yielded vzw (Privacy-meldpunt)
Dahliastraat 6, 3200 Aarschot, België

Ondernemingsnummer: 0746.442.021
RPR Leuven

Telefoon: +32 (0)495 28 63 13
Email: privacy@theyielded.org
Website: www.theyielded.org

— Versie van 26/10/2021.