GELOOFSVERKLARING

 • We geloven

  dat de Bijbel het geschreven Woord van God is, geïnspireerd door de Heilige Geest.

 • We geloven

  in één God, die bestaat uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; één in wezen en elkaars gelijke in macht en heerlijkheid. God is eeuwig, onveranderlijk, onbeperkt, alwetend, almachtig, alomtegenwoordig, waarheid en trouw, volmaakt in wijsheid, rechtvaardigheid en heiligheid… maar God is vooral liefde en Hij houdt van alle mensen.

 • We geloven

  dat God regeert vanaf Zijn troon over alles wat bestaat. Hij is de schepper van hemel en aarde en alles wat leeft.

 • We geloven

  dat Satan, oorspronkelijk een belangrijke engel, in opstand kwam tegen God en een menigte engelen met zich meenam. Hij werd verdreven uit Gods tegenwoordigheid en vestigde hier op aarde een koninkrijk van duisternis en kwaad. Nog altijd tracht hij de mens te verleiden en te verderven door zijn leugens.

 • We geloven

  dat God de mens, man en vrouw, naar zijn evenbeeld heeft geschapen om met Hem een liefdevolle relatie te hebben. Satan wist Adam en Eva te verleiden waardoor zij en hun nakomelingen in zekere mate gescheiden werden van God. Zonde, ziekte en dood deden hun intrede op aarde. De hele schepping ervaart vandaag nog steeds de gevolgen en effecten van de zondeval.

 • We geloven

  dat God Zijn heerschappij over de aarde niet heeft opgegeven. Hij houdt haar in stand door Zijn voorzienigheid. God sloot met de mensheid verbonden die Hij meermaals herbevestigde.

 • We geloven

  in Jezus Christus, onze Heer en eniggeboren Zoon van God, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, als volledig God en volledig mens. Jezus is het voorbeeld van de volmaakte mens zoals God ons heeft bedoeld. Hij werd vervuld door de Heilige Geest en vestigde op aarde het Koninkrijk van God. Jezus heeft aan Satans verzoekingen weerstaan, verkondigde het goede nieuws van Gods Koninkrijk, genas zieken, dreef demonen uit en wekte doden op. Hij leerde ons God kennen als een liefdevolle Vader.

 • We geloven

  dat het Gods verlangen is dat niemand voor eeuwig van Hem gescheiden wordt en dat dit de reden is waarom Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde heeft gestuurd.

 • We geloven

  dat Jezus de prijs heeft betaald voor onze zonde. Hij heeft voor ons geleden, werd gekruisigd, is gestorven en begraven, is neergedaald naar de hel maar op de derde dag door de Vader opgewekt uit de dood. Jezus is opgevaren naar de hemel waar Hij aan de rechterhand van de Vader zit.

 • We geloven

  dat iedereen die berouw toont over zijn zonden en Jezus Christus in zijn hart aanvaardt en met de mond belijdt als zijn Heer en Verlosser wedergeboren en vervuld wordt met de Heilige Geest. Zonder Jezus kunnen we geen persoonlijke relatie hebben met God, alleen Hij is de Weg naar de Vader, de Waarheid en het eeuwige Leven. Enkel door genade worden we gered en niet door wat we doen.

 • We geloven

  dat de waterdoop een getuigenis is dat we met Jezus gestorven, begraven en opgewekt zijn tot een nieuw leven.

 • We geloven

  dat Jezus ons het Avondmaal heeft toevertrouwd om Zijn lijden en sterven te herdenken door het breken en eten van het brood en het drinken van wijn.

 • We geloven

  in de Heilige Geest die ons bijstaat als Trooster, Helper, Leraar en Leidsman. De Heilige Geest woont in ons en we ontvangen van Hem kracht om getuigen van Jezus te zijn, om zonde na te laten en een heilig en overwinnend leven te leiden, waarin de vrucht van de Heilige Geest zich kan openbaren.

 • We geloven

  in de bediening en uitoefening van de gaven van de Heilige Geest die tot op vandaag actief zijn.

 • We geloven

  in genezing van ziel en lichaam door de kracht van God via gebed, naar het voorbeeld van Jezus en de apostelen.

 • We geloven

  dat heiliging een voortdurende proces is om Gods karakter in ons te ontwikkelen.

 • We geloven

  in één, heilige, universele en apostolische kerk. Iedereen die berouw heeft van zijn zonden en Jezus als Heer en Verlosser belijdt vormt het levende Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en wij allemaal leden zijn. Het is Jezus’ verlangen dat wij één zijn.

 • We geloven

  dat Jezus zal terugkeren naar de aarde om Zijn kerk, die Zijn bruid is, op te halen. Hij zal in Zijn heerlijke, zichtbare en zegevierende verschijning komen oordelen over levenden en doden. Jezus zal de lichamelijke opstanding van de doden tot stand brengen. Het Koninkrijk van God zal uiteindelijk volledig tot stand komen in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, opnieuw geschapen door Zijn geweldige kracht, waar gerechtigheid woont en waar we eeuwig Zijn liefde zullen ervaren.