Goede Vrijdag: wanneer liefde passie werd

Goede Vrijdag: wanneer liefde passie werd

Goede Vrijdag is de dag na Witte Donderdag. Op Goede Vrijdag herdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus, de Zoon van God. Jezus werd door Pontius Pilatus, de Romeinse stadhouder, onschuldig ter dood veroordeeld. Hij stierf na een lange lijdensweg aan een houten kruis.

Nadat Jezus in de hof van Getsemane werd gearresteerd, werd Hij verschillende keren verhoord door de hogepriesters, door Pontius Pilatus en door Herodes. Pilatus probeerde een compromis te sluiten met de religieuze leiders door Jezus te laten geselen. De Romeinse soldaten bespotten Jezus door Hem in een paars gewaad te hulden en een doornen kroon op Zijn hoofd te zetten. Pilatus’ beslissing kon de religieuze leiders echter niet tevreden stellen, waardoor hij Jezus overhandigde en ter dood werd veroordeeld. De geschreven aanklacht luidde: “Jezus van Nazaret, Koning der Joden“.

Jezus werd ’s ochtends tussen acht en negen uur gekruisigd op de heuvel Golgotha tussen twee moordenaars. De kruisiging was een Romeinse uitvinding, waarbij je handen en voeten aan twee palen werden vastgenageld. Je hing aan het kruis tot je lichaam het opgaf. Langzaam kwam je door uitdroging, een hartaanval of verstikking aan je einde.

Rond het middag uur werd het opeens donker. Drie uur lang bleef het donker op aarde, omdat de zon geen licht gaf. Terwijl Jezus aan het kruis hing, voerde Hij in de onzichtbare geestelijke wereld een enorme strijd. Jezus ontwapende, onttroonde en stelde Satan openlijk tentoon. Om drie uur ’s middags was Jezus’ werk volbracht. Hij boog Zijn hoofd en stierf. De aarde beefde en het voorhangsel van de tempel scheurde van boven naar beneden.

Alles wat wij verdienden, heeft Jezus op zich genomen en alles wat Jezus verdiende, is nu voor ons beschikbaar. Jezus was zonder zonde maar Hij heeft zich één met de zonde gemaakt voor ons… voor jou en mij.

Door Jezus’ lijden en sterven, verzoende Hij alle mensen met God. Jezus herstelde de relatie tussen God en alle mensen. Daarom riep Jezus net voor Hij stierf: “HET IS VOLBRACHT!” Deze woorden kunnen we ook vertalen met: “HET IS BETAALD!“.

Jezus werd gestraft, zodat wij vergeven konden worden. Hij stierf onze dood, zodat wij Zijn leven konden ontvangen. Jezus werd gewond, zodat wij genezen konden worden. Hij doorstond onze afwijzing, zodat wij Zijn acceptatie door de Vader konden ontvangen. Jezus doorstond onze armoede, zodat wij in Zijn overvloed konden delen. Hij droeg onze schande, zodat wij konden delen in Zijn glorie. Jezus werd tot een vloek gemaakt, zodat wij Zijn zegen konden ontvangen.

Moeten wij hiervoor nog iets doen? Neen… gewoon ontvangen, want Gods genade is een onverdiende gunst. Het is volledig gratis, want Jezus betaalde de prijs door Zijn offer aan het kruis.

Wat een zegen, wat een rijkdom heeft Jezus’ lijden voor jou en mij gebracht.